Παρατήρησε καλά τα γκί!!! Πρέπει να τα συνδυάσεις με τα γράμματα στα αριστέρα … το πρώτο είναι M……